Home

Punkční dilatační tracheostomie

Standardní a punkční dilatační tracheostomie Porovnání

Tracheostomie jsou prováděny standardně chirurgicky (ST) nebo punkční dilatační technikou (PDT). Cílem prospektivní randomizované studie bylo porovnat výsledky a komplikace obou technik. Za tříleté období bylo na jednotkách intenzivní péče u kriticky nemocných provedeno 205 elektivních tracheostomií Chirurgická tracheostomie (ST) je dnes nahrazována punkční dilatační tracheostomií (PDT) především pro její jednodušší provedení a menší časové a personální nároky. Zajímalo nás, jaká technika tracheostomie je používána a jak četné byly komplikace obou metod. Metody a výsledky Perkutánní dilatační tracheostomie je metoda rovnocenná klasické TS. Poprvé byla popsána v 50. letech. Nejčastěji užívaná je metoda podle Griggse (užití speciálního peánu k utvoření kanálu pro kanylu) a metoda podle Ciaglii (postupná dilatace), kterou poprvé popsal P. Ciaglia v roce 1985 Abstract: Bakalářská práce na téma Punkční dilatační tracheostomie - ošetřovatelská péče o dýchací cesty u pacientů s tracheostomií se ve své teoretické části zabývá vymezením pojmů punkční dilatační tracheostomie a konkrétními postupy péče o dýchací cesty v souladu s nejnovějšími poznatky a výzkumem doložitelným standardizovaným postupem odsávání.

How to prepare a patient and carry out a Portex® GRIGGS® Percutaneous Dilation Tracheostomy Technique. Find more information about the Portex® GRIGGS® Percut.. Punkční dilatační tracheostomie - jde o zajištění dýchacích cest přes stěnu průdušnice punkční technikou. Principem této metody je punkce jehlou v místě krátké incize kůže a tupá dilatace měkkých tkání krku a otvoru do trachey s následným zavedením tracheostomické kanyly Punkční dilatační tracheostomie (PDT) výkon prováděn pod přímou fl exibilní endoskopickou kontrolou (punkce, zavedení vodiče, dilatace, zavedení kanyly), metoda dle Ciaglia, Grigsse kontraindikace pro provedení • anatomické podmínky na krku znemožňující identifi kaci struktur pro proveden Metody punkční dilatační tracheostomie: podle Griggse - nejčastěji, užití zahnutých dilatačních kleští (Howard-Kelly peán) k utvoření kanálu pro kanylu (Seldingerova metoda) podle Ciagliho - postupná dilatace (Seldingerova metoda), nad 1. trach. prstence Punkční dilatační tracheostomie (PDTS) Význam tracheotomie: Umožňuje snazší odpojení od ventilátoru (weaning) Snižuje mrtvý dechový prostor dýchacích cest (DC) Snižuje dechovou práci; Usnadňuje hygienu DC (odsávání u hypodynamického pacienta), Unadňuje udržení průchodnosti DC (u pacienta s poruchou vědomí)

Chirurgická a punkční dilatační tracheostomie

Perkutánní dilatační tracheostomie - Zdraví

vaná punkční dilatační tracheostomie (dále EKPDT) (Chrobok, Astl, Komínek, 2004, s. 16). 1.1.3 Koniotomie Koniotomie je chirurgický postup, kterým je protnuto ligamentum conicum1 pod dolním okrajem chrupavky štítné a horním okrajem chrupavky prstenčité. Zpravidla je koniotomi Punkční dilatační tracheostomie - dospělí (IS - NCHIR - 25) Punkční dilatační tracheostomie - nezletilí (IS - NCHIR - 26) Zavedení VP, VJ či LP shuntu - dospělí (IS - NCHIR - 27) Zavedení VP, VJ či LP shuntu - nezletilí (IS - NCHIR - 28) Zavedení zevní komorové, lumbální a subdurální drenáže - dospělí (IS - NCHIR - 33 Detail záznamu - Standardní a punkční dilatační tracheostomie. Porovnání výsledků a komplikací - Detailné zobrazenie záznamu - Slovenská lekárska knižnic

• častěji po punkční dilatační tracheotomii tracheostomie by měla být zvažovaná jenom jako dočasné řešení nebo jako poslední možnost léčby po˛selhání jiných metod léčby Tab. 3: Chirurgická léčba glotických a˜supraglotických stenó Tracheotomie je chirurgický zákrok, který slouží k otevření přístupu (vytvoření otvoru) do průdušnice a k zajištění dýchání. Tracheotomie pochází z řeckého slovního základu tom-, které znamená řezat, vztahuje se k akutnímu proříznutí průdušnice (trachea).. Popis. Tento zákrok je prováděn záchranáři, lékaři a chirurgy, kdy se do otvoru v průdušnici. dc.contributor.advisor: Kučerová, Jana: dc.contributor.author: Lebedinská, Romana: dc.date.accessioned: 2007-09-30T12:37:14Z: dc.date.available: 2007-09-30T12:37:14

Punkční dilatační tracheostomie - ošetřovatelská péče o

Tracheostomie se nazývá chirurgický nebo záchranářský výkon, případně stav po něm, kdy je otevřeno hrdlo postiženého a průdušnice uměle vyústěna na jeho povrch.Tracheostomie se provádí, aby byl zajištěn přívod kyslíku respektive zajištěna průchodnost dýchacích cest. Tracheostomie může být dočasná nebo trvalá.. moderní ventilační režimy, punkční dilatační tracheostomie a flexibilní bronchoskopie, inhalační oxid dusnatý, VV-ECMO parenterální a enterální výživa kontinuální eliminační metodiky CVVH, CVVHD, CVVHDF, intermitentní eliminační metody (SLED, IHD), plazmaferéz

GRIGGS® Tracheostomy Technique - Patient Preparation and

 1. Tracheostomie - plánovaná se provádí v celkové anestezii s intubací. Kromě operační tracheostomie se provádí také punkční dilatační tracheostomie. Urgentní tracheostomie-při obstrukci dýchacích cest a nemožnosti intubace. Místní anestezie, inhalace O2 maskou,bez sedativ
 2. Punkční dilatační tracheostomie (In:Tracheostomie a koniotomie), Maxdorf, Praha, 2004, s. 77-94, kapitola;monografie;původní. Pařízková, Renata Diagnostika nadledvinkové insuficience u nemocných v kritickém stavu - existuje už konsensus
 3. Aktuality oboru pneumologie, ftizeologie a ošetřovatelství.1. vyd.. Hradec Králové : [s.n.], 2010. 2010, s. 76-77. ISBN: 978-80-254-6939-2 ( (brož.); (OCoLC.
 4. Anotace: Praktická monografie věnovaná jedné ze základních technik používaných v intenzivní medicíně. Předmětem publikace je především problematika invazivního zajištění dýchacích cest, tedy koniotomie, klasická tracheostomie a punkční dilatační tracheostomie
 5. Řezné poranění během výkonu se v žádném případě neslučuje s odborně správným provedením punkční dilatační tracheostomie. Jedná se o nebezpečné a život ohrožující poranění, uvádí v posudku brněnský znalec z oboru anesteziologie a resuscitace Pavel Hude
 6. Tracheostomii lze provést klasickou chirurgickou technikou (surgical tracheostomy - ST) či pomocí speciálního setu, takzvanou punkční (perkutánní) dilatační tracheotomii (PDT). Výhody jednotlivých technik shrnuje tabulka 1. Obě metody se v současnosti považují za rovnocenné
 7. punkční či dilatační tracheotomii, které kombinují Seldingerovu techniku s postupnou dilatací. 20.2. Zajištění cévních vstupů 20.2.1. Místa palpací cév a tlakové body Následující popis uvádí místa, kde lze vyhledat pulsaci jednotlivých tepen (obr. 20.8.). Tato místa lze vzhledem k většinou intimnímu vztahu ke kost

Určitou alternativou tracheostomie je tzv. punkční neboli perkutánní dilatační tracheostomie. Tato metoda byla popsána Ciagliem kolem roku 1985. Zhruba na konci 20. století došlo k velkému nárůstu v počtu provedených tzv. punkčních dilatačních tracheostomií a došlo tedy k poklesu chirurgických tracheostomií. Tracheostomie do průdušnice probobnutím. Principem punkční dilatační tracheotomie je punkce průdušnice jehlou v místě krátké incize kůže a tupá dilatace měkkých tkání krku a otvoru do trachey s následným zaveden.. Haas, T.: Standardní a punkční dilatační tracheostomie. Porovnání výsledků a komplikací. Otorinolaryngologie a foniatrie , 55, 2006, 3, 144-149 Babjuk M, Soukup V, Mares J, Duskova J, Pecen L, Pesl M, Pavlik I, Dvoracek J.: Association of PAX5 expression with clinical outcome in patients with TaT1 transitional cell carcinoma of the. - punkční dilatační tracheostomie - provádí se za endoskopické kontroly - principem je punkce průdušnice speciální jehlou, po odstranění mandrénu je přes ní zaveden vodič, jehla se odstraní a po vodiči se postupně zavádějí dilatátory o zvětšujícím se průměru, nakonec je zavedena kanyla a vodič se odstraní.

Ošetřovatelská péče o pacienty s tracheostomií (číslo 1

 1. Tracheotomii lze provést buď klasicky otevřenou operací nebo pomocí tzv. punkční (perkutánní dilatační) tracheotomie. Punkční tracheotomie je rezervována pro případy, kdy není instrumentální a/nebo personální vybavení potřebné k provedení klasické tracheostomie jako metoda druhé volby, především kvůli riziku.
 2. ální tracheální intubace. •Bronchiální blokátor
 3. Tracheostomie bývá indikována z důvodu obstrukce dýchacích cest (dále jen DC) jako akutní výkon. Tento výkon by měl být prováděn za aseptických podmínek. Alternativním typem tracheostomie je punkční (perkutánní) dilatační tracheostomie. Pokud nejde provést endotracheální intubace nebo tracheostomie, j
 4. Quick Trach - punkční jehla s křidélky na upevnění kolem krku, stříkačka, spojovací rourka s konektorem na RKP, fixátor (= tkaničky) Minitrach II - sada se skalpelem a tuhou bužií B.A.C.T. - skalpel + bužie + ETK č. 6,5 (výkon lze zvládnout za 90 s, možnost UPV) Tracheostomie (TCHS
 5. Nejčastější příčinou akutní mediastinitidy je v dnešní době perforace jícnu (85-90 % případů). V dřívějších dobách byla častější poranění krčního jícnu v oblasti Kiliánova svěrače a pyriformních recesů v souvislosti s rigidní ezofagoskopií či dilatační terapií striktur jícnu bez kontroly zraku
 6. Popis. Praktická monografie věnovaná jedné ze základních technik používaných v intenzivní medicíně. Předmětem publikace je především problematika invazivního zajištění dýchacích cest, tedy koniotomie, klasická tracheostomie a punkční dilatační tracheostomie
 7. Vyšetření pomáhá před provedením perkutánní dilatační tracheostomie, podobně lze zaměřit centrální žílu před kanylací u rizikového pacienta a ušetřit ho transfúze destiček. do kterého se vkládá punkční jehla, nebo s nepřímou kontrolou, kdy kanylujeme po označení průběhu žíly (Obr. 7). Problém při.

•postTRST 34x (3x dilatační) •postOTI 13x (postAPPE) •tumor 1x •celkově : nejčastěji 3 cm pod vazy (místo tracheostomie a těsnící manžety OTI) •celkově : nejčastější zúžení 5 -7 mm •BMI vyšší 30 : 29 pacientů •7 případů kombinace různého zajištění dýchacích cest •41 případů klasické zajištěn LOUDOVÁ, J. - HOLÁ, J. - KARVAY, V. - VODIČKA, J. První zkušenosti s vyšetřením závrativých stavů video Head Impulse Testem Otorinolaryngologie a foniatrie. Sedmý den po úraze byla zavedena punkční dilatační tracheostomie při pokračující řízené ventilaci a společně s ní punkční endoskopická gastrostomie, která v kombinaci s prokinetiky zabezpečila suficientní enterální výživu. Během prvních devíti dnů hospitalizace trvaly klinické projevy pentaplegie a ventilačním. Digitální učební materiál Tracheostomie - indikace, rozdělení Mgr. Jana Váňová listopad 2013 Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0606 Název programu OP 1.5 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu Inovace vzdělávacího procesu Číslo materiálu VY_32_INOVACE-2-4-OSE-7 Název školy Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9.

PDTS - punkční dilatační tracheostomie. RLP - r ychlá lékařská pomoc. T AS - tracheobronchiální aspirát . TF - tepová frekvence základní terminologie, anatomie a fyziologie dýchacích cest, historie tracheostomie a druhy tracheostomických kanyl. Dále se zde pojednává o samotných tracheostomiích, o technice provedení, indikacích a komplikacích. Další kapitola teoretické þásti se věnuje ošetřovatelské péþi Výkon je prováděn v lokální anestezii. U dětí v anestezii celkové. Sonografickým přístrojem je lokalizovaná optimální žíla na paži horní končetiny a pod ultrazvukovou navigací do ní zavedena punkční jehla, kterou je do žíly zaveden vodící katetr. Po něm je do cévy zaveden dilatátor a zaváděcí kanyla PDT - punkční dilatační tracheostomie. PEEP - P ositive End-Expiratory Pressu. re, pozitivní tlak v dýchacích cestách . na konci exspiria - součást ventilač. ního režimu. PEG - p erkutánní endoskopická gastros. tomie. PEK - p erkutánní extrakce konkrementů. PET - pozitronová emisní tomografie + 16. Periopera ní. Punkční dilatační tracheostomie - nezletilí (IS - NCHIR - 26). Zavedení VP, VJ či LP shuntu - dospělí (IS - NCHIR - 27) German. Russian. Tracheostomie. Interpretation Translation. 1 trachéostomie. f мед Künstliche Beatmungen zur Behandlung des Lungenversagens einschließlich der Langzeittherapie mit Luftröhrenschnitt.

Punkční dilatační tracheostomie. 2000. HABÁNOVÁ Eva. Když se narodí nedonošené děťátko. 2000. DANIELOVÁ Libuše. Práva pacientů. Pravidla komunikace do kapsy 2000. ŠTÍPKOVÁ Blanka. Máte doma dítě postižené lupenkou? 2000. BLAŽEJOVÁ Anna. Trápí vás výbuchy kýchání? Spotřebujete denně hory papírových. PDT perkutánní dilatační tracheostomie PDTS perkutánní dilatační tracheostomie centrální žilní katétr PO psychiatrické oddělení PSO psychiatrické oddělení p/TS punkční tracheostomie PV parenterální výživa pVT bezpulzová komorová tachykardie TS tracheostomie UPV umělá plicní ventilace v rychlost. Praktická monografie věnovaná jedné ze základních technik používaných v intenzivní medicíně. Předmětem publikace je především problematika invazivního zajištění dýchacích cest, tedy koniotomie, klasická tracheostomie a punkční dilatační tracheostomie

Definice: Perkutánní dilatační tracheostomie -provede se incize kůže a v místě se punktuje trachea punkční jehlou-správný postup se ověřuje aspirací vzduchu do stříkačky s FR-zavede se vodící drát a dilatátor - provede se dilataci a nasadí vodící katétr,. Punkční dilatační tracheostomie - PDTS Projekty AKUTNE.CZ 2009 - 2009. Zapojení do tvorby multimediálních výukových rozhodovacích algoritmů Zobrazit projekt. Jazyky čeština Znalost na úrovni rodilého nebo dvojjazyčného mluvčího. Klíčová slova / tracheostomie - punkční dilatační tracheostomie - tracheostomické kanyly - dekanylace - ošetřovatelská péče. Autorka Jana Přecechtělová Klinika dětské.

Tracheostomie - Sestry v I

plíce (moderní ventilační režimy, punkční dilatační tracheostomie) gastrointestinální trakt (enterální výživa za použití nazogastrických i nazojejunálních sond, parenterální výživa) ledviny (eliminační metodiky) centrální nervovou soustavu Registrovaná sestra, IKEM - KAR, Praha Pokud je tracheostomie vyšita ke kůži, umožňuje to bezpečnější výměnu kanyly a lepší formování stomatu v pooperačním období. (Marková, Frendychová, 2006, s. 28) Punkční dilatační tracheostomie Principem je punkce průdušnice jehlou v místě, kde byla předem provedena krátká incize kůže •punkční technika a) zlomením prstence b) vpáčením prstence •chirurgická technika a) vertikální incize přes 3 a více prstence b) okénková TRST přes 3 a více prstence c) vytětí malého okénka a tlak kanyly v místě zavedení •patologické umístění (vysoko) Chrobok V, Astl J, Komínek P a kol. Tracheostomie a koniotomie

Stenoses of Trachea after Cannulation Stenoses of trachea after cannulation represent severe, life-threatening complications of tracheal intubation and trachemostomy 331/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2007, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých.

Téma: Režimy umělé plicní ventilace (UPV); intenzivní

 1. 00:11:50-Teď se chystáme na punkční dilatační tracheostomii. 00:11:53 Pacienti, kteří jsou na umělé plicní ventilaci v rámci covidu, 00:11:57 tak mají většinou perspektivu, 00:12:00 že budou na umělé plicní ventilaci delší dobu než týden. 00:12:04 Měla by se jim udělat tracheostomie, 00:12:07 což je otvor, který se děl
 2. Smrt sestry z Thomayerovy nemocnice. Jak to vypadá v nepřístupné zóně, kde zdravotníci stojí sami proti nákaze. Ekonomika zamrzla. Svět hledá způsob, jak zahubit virus a nezabít zdroje obživy
 3. Dilatační kardiomyopatie. určeno pro úkony, pro které jsou uvedeny ve skupině úkonů za 1 a 2 body specifické úkony (péče o dekubitus, tracheostomie, apod.) 9. standardní ortopedické trakce, např. extenze a další, co nelze zahrnout pod komplikovanou trakci (úkon za 3 body) Punkční angiografie: nelze vykazovat.
 4. 134. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví. ze dne 2. června 1998, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
 5. tracheostomie, koniopunkce. punkce, drenáž dutiny břišní a hrudní, indikace a provedení 2.punkční. a.FNAB (fine needle aspiration biopsy) - aspirace tenkou jehlou (cytologie) b.core-cut/tru-cut - odběr válečku tkánět tlustou jehlou (histologie) c.trepanobiopsie - odběr válečku kostní dřeně
 6. dilatační kardiomyopatie EBV virus Epstein Barrové TRACHEOSTOMIE UMĚLÁ PLICNÍ VENTILACE CMV,PSIMV,SIMV,SPONT+TP VENTILAČNÍ REŽIMY PERFUSOR D S punkční nefrostomie CYE cystectomie RAPE radikální prostatectomie URS ureterorenoskopie AOF aortofemorální.

Tracheostomie a koniotomie Techniky, komplikace a

Šlapák, I. Onemocnění HCD z pohledu ORL. Kurs SPL, Brno, 15.4.2000. Lenert, R., Komínek, P., Šlapák, I. Využití ventilačních trubiček v léčbě. Milan Kocián | Burglengenfeld, Bayern, Deutschland | Jednatel bei Visual Medicine s.r.o. | 42 Kontakte | Vollständiges Profil von Milan auf LinkedIn anzeigen und vernetze

RENÁLNÍ PUNKČNÍ BIOPSIE Perkutání odběr vzorku ledvinové tkáně při lokalizaci dolního polu ledviny pomocí sonografie či RTG zobrazovacích metod (vylučovací urografie, nefrogram nebo výpočetní tomografie), které se vykáží samostatným číslem výkonu. Druh použité anestezie se vykáže také samostatným číslem. Vyhláška č. 472/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpis V závažných případech se provádí tracheostomie, po níž následuje sání hlenu. které pomáhá rychle proniknout do průduškové tkáně a efektivně dilatační průduch. Autor článku: Ruslan Alexandrova Moderní vysoce účinnou metodou léčby je punkční fyzioterapie. Akupunkturní body s touto metodou jsou.

Žena zemřela poté, co jí omylem nařízli tepnu

 1. U dospělých pacientů se užívá také punkční dilatační tracheostomie. Plánovaným výkonem se stává tam, kde předpokládáme dlouhodobou umělou plicní ventilaci, u stenóz hrtanu pozánětlivých i poúrazových, vrozených laryngomalácií, popálenin, u těžce postižených dětí, neschopných účinného kašle, event. k.
 2. Dnešní výzkumy ukazují, že punkční dilatační tracheostomie má ve většině případů oproti chirurgické výhody. Má nižší frekvenci infekčních komplikací, méně krvácí, podle některých studií i snižuje jizvení. Výkon trvá kratší dobu a je levnější
 3. - Dilatační kardiomyopatie určeno pro úkony, pro které jsou uvedeny ve skupině úkonů za 1 a 2 body specifické úkony (péče o dekubitus, tracheostomie, apod.) 9. standardní ortopedické trakce, např. extenze a další, co nelze zahrnout pod komplikovanou trakci (úkon za 3 body) Výkon číslo název ----- 89419 Punkční.
 4. Je zde představena punkční dilatační metoda dle Griggse. Cílem bakalářské práce je vytvoření ošetřovatelských standardů této oblasti Topics: tracheostomie, tracheostomické kanyly, Ošetřovatelská péče, ošetřovatelský proces.
 5. tracheostomie, indikace. punkce dutiny břišní, indikace a provedení. punkce a drenáž hrudníku a druhy nitrohrudní drenáže. laparotomie, torakotomie, kolostomie, amputace. první pomoc při otravách a bezvědomí. poranění hrudníku - první pomoc. první pomoc při poranění břicha . první pomoc při poranění páteře a mích
 6. - Dilatační kardiomyopatie určeno pro úkony, pro které jsou uvedeny ve skupině úkonů za 1 a 2 body specifické úkony (péče o dekubitus, tracheostomie, apod.) 9. standardní ortopedické trakce, např. extenze a další, co nelze zahrnout pod komplikovanou trakci (úkon za 3 body) ----- číslo název ----- 89419 Punkční.

Percutaneous Tracheostomy - YouTub

 1. Tracheostomie • tracheotomie x tracheostomie • koniotomie (koniopunkce) • operační x punkční dilatační tracheostomie • plánovaná TS x akutní stavy (koniotomie) • tracheostomie jako definitivní řešení (tumory, laryngektomie) Anatomie
 2. Pediatrie I. Růst a vývoj. Neonatologie. Výživa a metabolismus. Pneumologie. Kardiologie. Nefrologie. Imunologie, Alergologie, Revmatologie Obsah: Růst a vývoj.
 3. MEYHART Healthcare - ochranná známka, majitel MedKeyGroup. Základní údaje ochranné známky. Zdroj: EUIPO: Číslo přihlášky: 15788847: Reprodukce
 • Úniková hra znojmo.
 • Krátkozrakost motání hlavy.
 • Cesko brazilie.
 • Francouzské bydlení.
 • Červená řepa železo.
 • Snowblade bazar.
 • Lilie bělostná prodej.
 • Slagr akce 2019.
 • Rozvodové papíry online.
 • Myfungar příbalový leták.
 • Nemoci trávicí soustavy ppt.
 • Zula europe download.
 • Vyvojove diagramy word.
 • Pivo ležák kalorie.
 • Příjmová chudoba.
 • Tenerife pocasi.
 • Bezpečnostní vložka třída 5.
 • Studium hebrejštiny.
 • Odt.
 • Volný pád ve vakuu.
 • Právní pomoc při exekuci.
 • Tisovec montezumův.
 • Test pepino spolehlivost.
 • Hokejové dresy s vlastním jménem.
 • Avatar hd online.
 • Swing svatba.
 • Průmyslový robot wiki.
 • Poslední exorcista.
 • Dolní zkřížený syndrom janda.
 • Výživné na zletilé dítě judikatura.
 • Sčítání a odčítání do 20 příklady.
 • Stažení fotek z iphone do windows.
 • Los angeles v zime.
 • Jak se oblékat.
 • Horní cesty dýchací wikiskripta.
 • Liga 1941 42.
 • Oprava spárování dlažby.
 • Vánoční pohlednice online.
 • Pelety obi.
 • Pravá skořice ze srí lanky.
 • Poecilia sphenops.