Home

Přírodní rezervace

white wolf running near green plants and trees photo

Seznam národních přírodních rezervací v Česku - Wikipedi

Následující seznam národních přírodních rezervací v Česku obsahuje všechny národní přírodní rezervace (NPR), které se v roce 2019 nacházely na území Česka.Celkem se jedná o 110 rezervací Přírodní rezervace je součástí území s velmi početným výskytem zmije obecné (Vipera berus). Činnost: Část plochy mimo přírodní rezervaci byla v minulosti zavezena a slouží jako manipulační plocha pily v Srbské Kamenici. Od roku 1996 je celá plocha přírodní rezervace pravidelně ručně kosena a je odstraňována. Základní údaje: Národní přírodní rezervace Čertoryje představuje rozsáhlý komplex druhově bohatých bělokarpatských květnatých luk v mozaice s mokřady a svahovými prameništi, rozptýlenou zelení se solitérně rostoucími duby a lemovými společenstvy kolem potoků v jihozápadní části Bílých Karpat.Rozkládá se v ploché vrchovině (podcelek Žalostinská vrchovina. Na samém jihozápadním okraji velké Prahy se nalézá přírodní rezervace Radotínské údolí. Vlastně menší část rezervace leží již mimo katastr hlavního města, ale opravdu jen malý kousek. Ze všech pražských přírodních rezervací je považována za nejcennější, však je zde udáváno na 600 druhů vyšších rostlin.. Nedaleko Františkových Lázní leží národní přírodní rezervace Soos. Jedná se o rozsáhlé rašeliniště a slatiniště, kde vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid uhličitý v tzv. Mofetách - bahenních sopkách. Naučná stezka vede po dně vyschlého jezera, které mělo slanou (minerální) vodu

Slovinsko, Zelenci | CK Mundo

Maloplošná chráněná území Národní přírodní rezervace. NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka) Přírodní rezervace Milovice. Poprvé na světě mají návštěvníci možnost vidět tři klíčové druhy velkých kopytníků v jedné lokalitě. Bývalý vojenský výcvikový prostor Milovice, který se nachází mezi městy Milovice a Benátky nad Jizerou, se stal novým domovem pro stáda zubrů, divokých koní a praturů Přírodní rezervace Soos leží přibližně 6 km severovýchodním směrem od Františkových Lázní. Tato oblast historického Sooského lesa (Soos silva) o rozloze 221 ha byla za národní přírodní rezervaci prohlášena roku 1964. Veřejnosti je ovšem prostřednictvím 1,2 km dlouhé, podlážkové naučné stezky opatřené.

Přírodní rezervace Zemská brána. Údolí Divoké Orlice u Zemské brány je přírodní rezervací (88,22 ha, vyhlášena v r. 1987). Předmětem ochrany je celý krajinný komplex s lesními porosty na svazích, loukami v těsném okolí řeky a balvanitým řečištěm Divoké Orlice, jejíž břehy jsou lemovány nápadnými skalními. Přírodní rezervace Čertoryje, vyhlášená v roce 1987, je jednou z dvaapadesáti maloplošných chráněných území CHKO Bílé Karpaty, které jsou od roku 1996 biosférickou rezervací UNESCO. Rozsáhlé komplexy květnatých luk na mírných svazích s rozptýlenými solitérními stromy. Přírodní rezervace Rezavka byla vyhlášena v roce 1998 a přímo navazuje na území chráněné krajinné oblasti Poodří. Je to komplex lužního lesa a rozsáhlé rákosiny Vrbenského rybníka, jehož osu tvoří trvale zvodnělé staré rameno Odry. Rameno je - spolu se systémem původních mlýnských náhonů a odvodňovacích.

Přírodní rezervace Zbytka O rezervaci. Rezervace o výměře 79,42 ha byla zřízena vyhláškou Okresního úřadu Náchod v roce 1994 v katastrálním území Bohuslavice nad Metují. Nadmořská výška 257 - 264 m Přírodní rezervace Klenov se nachází ve Vsetínských vrších, jižně od vodní nádrže Bystřička. Chrání hřebenové partie Klenova s význačnými skalními výchozy a s přírodně zachovalými lesními porosty s výskytem vzácné fauny vázané na horské bučiny Přírodní rezervace Strádovské peklo je tvořena kaňonem řeky Chrudimky a navazuje na přírodní rezervaci Krkanka. Tvoří ji přirozené suťové lesy se zastoupením ohrožených druhů rostlin a živočichů

Přírodní rezervace PR Bílé potoky. Dvě luční enklávy lemované lesním porostem na levém údolním svahu Klobouckého potoka 3 km jihovýchodně od Valašských Klobouk. Zachování krajinářsky hodnotného území s výskytem vstavačovitých rostlin. k.ú.: Valašské Klobouky výměra: 8,68 ha nadm. výška: 380-500 m vyhlášeno. Dračice - přírodní rezervace Rezervaci Dračice najdeme necelých 30 km jihovýchodně od Třeboně, a 10 km východně od Suchdola nad Lužnicí u státních hranic s Rakouskem. PR Dračice, byla vyhlášena v r. 1998 na ploše 8,12 ha s cílem chránit část toku podhorské říčky s balvanitými úseky v úzkém kaňonovitém údolí. přírodní památky a rezervace. vrchy. Mníšek Přírodní památka Pod Dračí skálou s přirozeným výskytem ohroženého jehličnanu tisu červeného, kterou provází naučná stezka. Přírodní zajímavosti Frýdlantský zámecký par Lužické hory - Přírodní rezervace Klíč: Kuželovitý vrchol Klíče je jedna z největších dominant krajiny Lužických hor. Najdeme zde širokou škálu biotopů a na ně vázaných vzácných druhů fauny i flóry. Je to jediné místo v Lužických horách, kde se setkáme s kriticky ohroženým druhem - hvězdnicí alou. Více informací naleznete v našem článku Přírodní rezervace (70) Natura 2000 (84) Přírodní parky (9) Památné stromy (295) Přírodní zajímavosti a unikáty (58) Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova 57, 587 33 Jihlava, info@dedictvivysociny.c

Přírodní rezervace - AOPK Č

Přírodní rezervace Březina se nachází na severním a severozápadním svahu Bukového vrchu, jihovýchodně od Kostomlat pod Milešovkou. Jako přírodní rezervace byla oblast vyhlášená v roce 1969, zaujímá rozlohu. Přírodní rezervace Stvořidla a Přírodní park Melechov: Stvořidla na řece Sázavě se během jarních záplav po tání sněhu dostaly do povědomí lidí díky neukázněnému vodákovi, kterého zlákaly mohutné peřeje, jenž se mu nakonec staly osudné. Naštěstí údolí řeky mezi městy Ledeč a Světlá nad Sázavou láká svými krásami návštěvníky i v době, kdy se.

Přírodní rezervace Maštale. Přírodní rezervace Maštale byla zřízena vyhláškou OkÚ Chrudim dne 1. prosince 1993 a OkÚ Svitavy dne 26. června 1992 a zaujímá území v povodí horního toku Novohradky na rozmezí České tabule (Loučenské tabule) a Českomoravské vrchoviny Přírodní rezervace. Přírodní rezervace je v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny definována jako menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast. Na začátek stránky Témata. Ochrana ovzduší; Voda; Odpadové. Chráněná národní přírodní rezervace - od roku 1953. Na dnešním území rezervace se od roku 1774 těžila rašelina pro blízkou sklářskou huť. Těžba byla ukončena ve 20. století. Od r. 1953 je území chráněno jako přírodní rezervace, dnes jako národní přírodní rezervace, a má výměru 331,4 ha Přírodní rezervace se nachází v pramenné oblasti potoka Draplavý (Stýskalonka) asi 2 km severovýchodně od kostela ve Starých Hamrech. Leží v nadmořské výšce 600 až 750 m n. m., v Lysohorské hornatině (Zadní hory) v Moravskoslezských Beskydech

Národní přírodní rezervace Čertoryje - Active2

 1. Přírodní rezervace Drahy patří společně s několika dalšími blízkými bělokarpatskými rezervacemi k floristicky nejcennějším územím jihu Moravy. Významné druhy rostlin rezervace Drahy: Alnus glutinosa - olše lepkavá Anemone sylvestris - sasanka lesní Antennaria dioica - kociánek dvoudomý Astragalus danicus.
 2. Národní přírodní rezervace Koda. Členité zalesněné území na jih a západ od Berounky mezi Tetínem, Tobolkou a Srbskem. Katastrální území: Korno, Srbsko u Karlštejna, Tetín, Tobolka (okres Beroun) Výměra: 496 ha Nadmořská výška: 220-467 m Vyhlášeno: 1952 V rozsáhlém území je v souladu s členitým reliéfem a klimatem vyvinut soubor vápnomilnývh ekosystémů.
 3. Národní přírodní rezervace v ČR.
 4. Přírodní rezervace patří mezi zvláště chráněná území s malou plochou. Přírodní rezervace je definována zákonem o ochraně přírody a krajiny. Přírodní rezervace jsou označovány nápisy a cedulemi se státním znakem. Jejich hranice se vymezují dvěma červenými pruhy.Do přírodní rezervace bývá většinou omezený vstup
 5. Národní přírodní rezervace v ČR.
 6. Přírodní rezervace představuje zachovalý komplex bučin v okolí hřbetu Baba v horních partiích výrazného tektonického zlomu Arnoleckých hor. Lesní vegetaci tvoří především..
 7. Tak se stalo i v přírodní rezervaci Hutě, která zcela zarostla keři a agresivními travami. Uvažovalo se dokonce i o zrušení rezervace a odepsání této cenné lokality. V roce 1989 přišla na Hutě skupina mladých lidí, která do té doby prováděla údržbu chráněných území u Strání pod hlavičkou Československého.

Český kras, Praha, Radotínské údolí - přírodní rezervace

 1. Přírodní rezervace Vápenice Předmět ochrany Ochrana přirozených lesních společenstev bučin a dubohabřin místy pralesovitého charakteru na svazích nad řekou Chrudimkou. Úsek řeky se vyznačuje pestrým druhovým složením ichtyofauny se zastoupením zvláště chráněných druhů ryb
 2. Základní údaje: Přírodní rezervace Kelčský Javorník představuje lesní porosty pralesovitého charakteru na příkrém severním úbočí nejvyššího vrcholu Hostýnských vrchů, Kelčském Javorníku (864,7 m).Strmý a místy suťový svah je rozčleněn několika hluboce zaříznutými koryty potoků, které odvádějí vodu po dešťových přívalech a jarním tání sněhu, v.
 3. erálek, kolem kterých proniká z nitra země na povrch kysličník.
 4. Národní přírodní rezervace Králický Sněžník byla vyhlášena v roce 1990 na ploše 1694,67 ha. Leží v centrální a vrcholové části stejnojmenného pohoří v nadmořské výšce 820 - 1424 m. K zamezení rušivých vlivů z okolí bylo pro rezervaci vymezeno ochranné pásmo o rozloze 1371,24 ha

Kudy z nudy - Národní přírodní rezervace Soos - český

Na Rejvízu se nachází řada přírodních skvostů, Národní přírodní rezervace Rejvíz je největším moravským rašeliništěm o rozloze 396.63 ha; 1.1.2005 byl Rejvíz vyhlášen vesnickou památkovou zónou - s ohledem na dochovanou dřevěnou lidovou architekturou převážně 19. století, nenarušenou nevhodnými dostavbami. Krkanka (přírodní rezervace) Krkanka je přírodní rezervace u Nasavrk na Chrudimsku. Území je tvořeno skalnatým údolím řeky Chrudimky. Svahy jsou porostlé přirozenými a přírodě blízkými lesními společenstvy, převažují listnaté porosty bučin a pomístně dubin Malá přírodní rezervace Nový rybník se nachází mezi obcemi Líně a Úherce u Nýřan a jejím hlavním posláním je ochrana ptactva, které zde hnízdí. Pro lepší pozorování života v mokřadech nechal kraj v místě vybudovat volně přístupnou vyhlídkovou věž Ke specifickým pojmenovávacím typům patří názvy oblastí, jejichž součástí jsou spojení: národní park, chráněná krajinná oblast, (národní) přírodní rezervace, (národní) přírodní památka, ptačí oblast.Tyto oblasti, vyznačující se různou mírou ochrany i velikostí, zřizuje vyhláškami Ministerstvo životního prostředí Přírodní rezervace Vrbenské rybníky: Rezervace leží na severozápadním okraji Českých Budějovic a má rozlohu 245,8 ha. Zahrnuje 4 velké rybníky (Černiš, Domin, Starý a Nový Vrbenský rybník) a rozsáhlé plochy přilehlých mokřadů a luk, vyznačuje se bohatou a unikátní faunou, flórou a mykoflórou. Zřízena byla k 1. dubnu 1990, od roku 1993 jí prochází naučná.

Přírodní rezervace Soos. Když budete chtít vidět úžasný kousek přírody, určitě se jeďte podívat do téhle přírodní rezervace nedaleko Františkových Lázní. Pokud se rádi touláte mezi rašeliništi a slatiništi, obdivujete bahenní sopky (mofety) a minerální prameny, najdete si tady to své. Tomuhle místu se říká. Hra Přírodní rezervace (Wildlife Park) online.V přírodě se něco neustále mění, některé druhy mizí, jsou nahrazovány jinými. Lidé jsou často zodpovědní za vyhynutí určitých druhů, ale přirozený výbě Nejstarší přírodní rezervace oblasti Jizerské hory byla vyhlášena v roce 1960 kolem hory Jizery (1122 m). Najdete ji v lokalitě Hejnice. Chráněny jsou původní horské smrčiny s balvanitým a podmáčeným podkladem, dále kosodřeviny z nejvyšších částí. Na jižní straně se nalézá velké balvanité suťovisko Přírodní rezervace Klokočské skály je tvořena skalním městem z kvádrových pískovců mezi Podloučkami, Klokočím, Rotštejnem, Chutnovkou, Záholicemi a Rohlinami. Katastrální území: Bělá u Turnova, Klokočské Loučky, Klokočí u Turnova (Liberecký kraj) Nadmořská výška: 310 - 460 m Výměra: 228,13 ha Vyhlášeno: 198

Rozsáhlá přírodní rezervace v centru CHKO Kokořínsko, vyhlášená v roce 1953, se rozkládá na ploše 2097 ha. Kokořínský důl. Rybník Kačírek /Podhradská tůň/ Rybník Kačírek /Podhradská tůň/ Rybník Kačírek /Podhradská tůň/ Kokořínský dů Přírodní rezervace Stvořidla se představuje. Přírodní rezervaci Stvořidla najdete na samém okraji Českomoravské vrchoviny zhruba 6,5 kilometrů východně od Ledče nad Sázavou. Stvořidla jsou už poměrně starou rezervací, protože první rezervace zde byla vyhlášena už v roce 1948

Přírodní rezervace Kokořínský důl Lokalizace: Rozsáhlé území s převážně lesními porosty přibližně mezi obcemi Nebužely, Mšeno, Olešno, Dobřeň, Kokořín a Bosyně Přírodní rezervace Homolka spolu s bývalými vápencovými lomy a Pacoldovou vápenkou tvoří významnou část v krajině České republiky Národní přírodní rezervace v CHKO Bílé Karpaty NPR Čertoryje. Nejrozsáhlejší komplex typických květnatých bělokarpatských luk s vysokou krajinářskou hodnotou a výskytem četných chráněných a ohrožených rostlin a živočichů Přírodní rezervace Štíří důl. Údolí potoka mezi Malým Dářkem a údolní nivou Doubravy asi 1,5 km jihozápadně od obce Vojnův Městec. Katastrální území: Vojnův Městec (bývalý okres Žďár nad Sázavou), Hluboká, Krucemburk (bývalý okres Havlíčkův Brod) Nadmořská výška: 570-620 m Výměra: 18,80 ha Vyhlášeno.

File:Namaqualand, Goegap 0035

Národní přírodní rezervace NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE KAŇON LABE. Administrativní údaje: NPR Kaňon Labe se rozkládá na pravém svahu kaňonu Labe mezi Děčínem a Hřenskem, rozloha 480 ha, zřízena Vyhláškou MŽP č. 142/2010 Sb., ze dne 4.6. 2010. Plán péče: Plán péče pro NPR Kaňon Labe na období 1.6.2010-31.12.2023, zpracoval EKOLES - PROJEKT s.r.o., schválen. Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště na Sokolovsku čelí nájezdu turistů. Přestože jde o... Elektrokola škodí Pálavě i Podyjí, z rezervací se staly tělocvičny 17. června 2019 Móda elektrokol dělá těžkou hlavu ochráncům přírody. Problém ilustruje fotka z Facebooku Přírodní rezervace Babí doly Polesí Vranov u Brna (25 H - 502). Vyhlášení: usnesení Magistrátu města Brna ze dne 27. 3. 1997. Ochrana v okolí rybníčků. Výměra 0,16 ha. Přírodní rezervace Coufavá Polesí Vranov u Brna (13 AC, 14 B). Vyhlášení: výnos MK ČSR - Čj. 7.033/76 ze dne 1. 6. 1976 Karlovarský kraj se chystá trojnásobně rozšířit rozsah území přírodní rezervace Chlum u Novosedel na Karlovarsku. Cílem je zajistit ochranu unikátní populaci endemického jeřábu manětínského, která nebyla zahrnuta při vyhlášení původní přírodní rezervace Chlum v roce 1947, uvedl krajský radní Karel Jakobec (ODS) Přírodní rezervace Janovský mokřad by měla vzniknout na ploše přibližně 75 hektarů. Pokud by část pozemku zůstala v soukromém vlastnictví, hrozily by trvalé střety právě kvůli ochraně přírody. Na území žijí desítky druhů živočichů včetně přísně chráněných

Maloplošná chráněná územ

 1. Hliněná architektura, přírodní rezervace, nenáročné cyklotrasy vedoucí jihomoravskou stepí, hippostezky - to je Větrník. Svazek obcí zahrnující sedmero obcí s tradičním jihomoravským rázem. Představujeme vám Rostěnice - Zvonovice, Bohdalice - Pavlovice, Dražovice, Kučerov, Lysovice, Hlubočany
 2. Přírodní rezervace - určena k ochraně ekosystémů význačných pro určitý region či geografickou oblast. Má stanoveny obdobné základní ochranné podmínky jako národní přírodní rezervace a vyhlašuje ji obecně závazným předpisem příslušný krajský úřad
 3. Rok vyhlášení rezervace: 1988 Celková rozloha: 7.06 ha Katastrální území: Dolní Počernice, Hostavice Kategorie: přírodní rezervace Důvod ochrany: Mokřadní společenstva v zatopené pískovně. Významné hnízdiště ptactva Charakteristika území Území přírodní rezervace je součástí České křídové tabule a je tvořeno převážně opukami a pískovci s řadou.
 4. Údolí Doubravy je přírodní rezervace, která leží v chráněné krajinné oblasti Železné hory, severovýchodně od Chotěboře nedaleko obce Bílek. Řeka Doubrava pramenící v oblasti Ranského Babylonu patří k čistým řekám, což dosvědčuje výskyt vzácných druhů rostlin i živočichů, např. racků. Údolím prochází Naučná stezka Údolím Doubravy

Přírodní rezervace Milovice Česká krajin

Přírodní rezervace SOOS. 19. květen 2017, Příroda, Chebsko, Františkovy Lázně, sepsal Krušnohorci, čteno: 37864x. Přírodní rezervace SOOS | Autor: ---Tato rezervace leží 6 km severovýchodně od Františkových Lázní u obce Nový Drahov (Hájek, Skalná) Přírodní rezervace Hruboskalsko . Správa CHKO Český ráj. Ústřední seznam ochrany přírody; Záchranné programy; Natura 2000; Časopis Ochrana přírody; Portál Informačního systému ochrany přírody; Monitoring; Úmluva o biologické rozmanitosti ; Mapová galerie. Chata Žirovice. Žírovice 125, Františkovy Lázně Františkovy Lázně (ve vzdálenosti 3,5 km od SOOS (přírodní rezervace)). Chata Žírovice, to je útulné dovolenkové ubytování ve stejnojmenné západočeské obci Žírovice v sousedství města Františkovy Lázně.Jedná se o dřevěnou chatku v prostorné zahradě, okolí se bude líbit rybářům i milovníkům přírody a. Trupelník - přírodní rezervace . Tento kopec najdete asi tři kilometry jihovýchodním směrem od severočeského města Bílina. Vypíná se do výšky 355 m n.m. poblíž obce Kučlín. Vrchol kopce tvoří dva samostatné vrcholy, jelikož ve třetihorách došlo k rozlomení kry a následnému poklesu její severní části o 15 m

Městské muzeum Františkovy Lázně - O rezervac

 1. ute zájezdů.Neváhejte, dovolená v Thajsku je bezva
 2. Přírodní rezervace Vojenské cvičiště, Rokycany. 502 likes. Přírodní rezervace
 3. erální slatiniště
 4. Restaurace a penzion U Lva. V Chaloupkách 29, Srbsko Srbsko (ve vzdálenosti 2,0 km od Koda (přírodní rezervace)). Restaurace a penzion U Lva nabízí ubytování s osobitou atmosférou v obci Srbsko, jen 4 kilometry pod hradem Karlštejn.Sídlí ve zrekonstruované zemědělské usedlosti u řeky Berounky a líbit se v něm bude nejen milovníkům historie a přírody
 5. Na tomto území o ploše cca 90 ha je pod názvem Trpnouzské blato připravována k vyhlášení rezervace, která by rozšířila stávající komplex Národní přírodní rezervace Žofinka o další cenná stanoviště
 6. Národní přírodní rezervace Kněžičky chrání společenstva teplomilných doubrav s vysokým podílem starých stromů, teplomilná stepní a lesostepní společenstva na slínovcovém podkladě, raně sukcesní společenstva erodovaných ploch slínovců na svazích a střídavě vlhká, místy subhalofilní společenstva mírných terénních depresí na nepropustném podloží ve.

Národní přírodní rezervace Polanská niva se rozkládá mezi Polankou nad Odrou a Jistebníkem. Národní přírodní rezervace Polanská niva se rozkládá mezi Polankou nad Odrou a Jistebníkem. Vybrané články pro vás zdarma. To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky Tato národní přírodní rezervace je nejcennější moravskou lokalitou slanomilné flóry. Rozpustné soli, které jsou nezbytné pro výskyt tohoto druhu vegetace, pocházejí z podložních usazenin třetihorního moře a z vývěru minerálních vod, které v minulosti využívaly sirné lázně v Sedleci Přírodní rezervace Travný je vyhlášena na západním úbočí hory Travný v Moravskoslezských Beskydech. Účelem rezervace je hlavně ochrana fragmentů přirozených lesních porostů s výskytem vzácných rostlin a živočichů.Chráněné území se nachází na ploše s převýšením až 673 m, od čehož se odvíjí pestrost složení přítomné vegetace

Orlické hory - Zemská brán

Slovinsko - Slovinsko - hory, moře a přírodní zajímavostiEastern State Penitentiary: Kdo má odvahu na osobní

Kudy z nudy - Přírodní rezervace Kleno

Přírodní rezervace Stvořidla a Přírodní park Melechov

Přírodní perly západního Norska

Bílé Karpaty, Drahy - přírodní rezervace BOTANY

Slovenský rájStrukturovaný plech přírodní 200 mm x 1000 mm x 0,5 mmModrava - Obec - Západní Čechy - Šumava a podhůří - KlatovskoMořské proudy | Eduportál Techmania
 • Miloš hlavica životopis.
 • Subtitles for netflix.
 • Mapa pokrytí o2.
 • Smoothie recepty kniha.
 • Výroba čokolády pro děti.
 • Výšky mostů na trase.
 • Nosítko ergo sport.
 • Sever a jih online ke shlédnutí.
 • Vii a skupina.
 • Nárok na rodičovský příspěvek cizinci.
 • Pvc podlaha fortelock.
 • Mp4 přehrávač sony.
 • Ubytování s hernou pro děti.
 • Jak rozdělat rychlospojku.
 • Endometrioza léčba diskuze.
 • Zelená karta film.
 • Horoskop byk laska 2019.
 • Ektomorf co to je.
 • Disociální porucha léčba.
 • Právní pomoc při exekuci.
 • Mudr vargová luhačovice.
 • Uml diagram wikipedia.
 • Soutěž o zrcadlovku 2018.
 • Dětská trička adidas.
 • Povinné předškolní vzdělávání 2019.
 • Lvov bezpečnost.
 • Pandinus imperator cena.
 • Hormonální profil u muže.
 • Český voláč.
 • Plech na podlahu vleku.
 • Procedura.
 • Stefan salvatore wikipedia.
 • Jak dlouho se nabiji tesla.
 • Hnědé uhlí.
 • Kde koupit pískoviště.
 • Zubní čep.
 • Online editor photo.
 • Jak zjistit stáří piana.
 • Death note l wikia.
 • Utube.
 • Slunce bílý trpaslík.