Home

Přídavná jména

Přídavná jména v češtině dělíme na tvrdá (skloňujeme podle vzoru mladý), měkká (jarní) a přivlastňovací (otcův, matčin).U některých tvrdých přídavných jmen můžeme tvořit i krátké (jmenné) tvary: hladový - hladov, šťastný - šťasten, které se však užívají jen v 1. a výjimečně 4. pádě. Některá přídavná jména jsou utvořena ze sloves. PŘÍDAVNÁ JMÉNA VY_32_INOVACE_01 Autor: R. Mikšíková Období vytvoření: prosinec 2011 Roník: 5. Vzdělávací oblast: ICT _ Jazyk a jazyková komunikace, eský jazyk Způsob použití ve výuce: Prezentace obsahuje přehled uiva o přídavných jménech.Představuje mluvnické kategorie přídavných jmen a jejich urování Přídavná jména odvozená ze sloves (deverbativa) vyjadřují určitý dějový příznak nebo vlastnost, která z děje vyplývá. Ve svém významu si zachovávají určité gramatické kategorie původního slovesa, jako jsou vid či slovesný rod. Rozdělují se na deverbativa paradigmatická a neparadigmatická

Přídavné jméno - Wikipedi

 1. Přídavná jména se dělí na 3 druhy: měkká, tvrdá a přivlastňovací. Mají vždy svůj vzor, podle kterého přídavná jména skloňujeme (zjistíme tedy, jaký je správný tvar a zda píšeme po obojetné souhlásce i nebo y)
 2. K tomuto typu skloňování řadíme přídavná jména, od kterých můžeme utvořít tři různé tvary podle osob. mladý, mladá, mladé starý, stará, staré známý, známá, známé. Vzor MLAD
 3. Nejpoužívanější přídavná jména - Stránka kde najdete přehled přídavných jmen, který se Vám může hodit hlavně při rozšiřování slovní zásoby. Slovíčka jsou zde pro úroveň středně pokročilí
 4. Příklad postupu určení správné koncovky: Zadání: Určete, jaké i / y se píše ve větě: Sousedov-i/-y děti běhaly po zahradě.. Určíme vzor: v 1. pádě čísla jednotného zkusíme všechny rody to soused ovo (dítě), ta soused ova (žena), ten soused ův (nůž) Přídavná jména s koncovkami -ovo, -ova, -ův jsou přivlastňovací a skloňujeme je podle vzoru otcův, matčin
 5. Přídavná jména měkká (vzor jarní) Vždy píšeme v -í- Vezměme si příklad přídavné jméno letní - letní prázdniny (v tomto přídavném jménu se jedná o vzor jarní, protože si nemůžeme říci letní - letná - letné, protože ve tvarech letná a letné nelze přídavné jméno využít; nemůžeme tedy přídavné jméno dát do více rodů, což u.
 6. Přídavná jména: Skloňování - souhrn: 04b: 6: Český jazyk: Přídavná jména: Skloňování - souhrn: 05b: Zobrazena cvičení 1-15 (0 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv
 7. Přídavná jména jsou ohebný slovní druh. Označují vlastnosti podstatných jmen a vztahy vlastnictví. Příklady přídavných jmen: starý, pěkný, dlouhá, Petrův, bobří, odvážná, chorvatský. Přídavná jména dělíme tvrdá, měkká a přivlastňovací (viz druhy přídavných jmen)

Přídavná jména nakladatelství Kupka

Přídavná jména měkká. Na přídavná jména měkká se ptáme také otázkami: Jaký (jaká, jaké) to je? Který (která, které) to je? U těchto přídavných jmen je ale koncovka vždy měkká. Řadí se sem vždy všechna přídavná jména, která vznikla z názvů zvířat (orlí, želví, kuřecí, hovězí) www.rysava.websnadno.cz 2. cvičení. Urči u přídavného jména jeho druh. hloupý Honz PŘÍDAVNÁ JMÉNA. Utvoř od podstatných jmen přídavné jméno odpovídající na otázku Jaká? Která? nebo Čí? Přídavná jm. vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí nebo určují čí jsou. Jaký? Jaká? Jaké? (Ptáme se na vlastnost nebo na: Který? Která? Které Přídavná jména slovesná zakon čená na -icí a -ící Datum (období) tvorby: duben 2013 Ro čník: devátý Autor: Mgr. Vladimíra Barbo říková Vzd ělávací oblast: jazyk český - jazykové vyu čování - tvarosloví -odvozování tvar ů p řídavných jmen slovesných v návaznosti na p řechodníky Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a. Přídavná jména: Skloňování (1) 04b: 5: Český jazyk: Přídavná jména: Skloňování (1) 05b: Zobrazena cvičení 1-10 (10 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv

Přídavná jména (Klikni pro výslovnost adjectives) mohou mít v angličtině tři stupně stejně jako v češtině. Stupňování přídavných jmen není těžké, ale je třeba si zapamatovat, že existují výjimky, které se stupňují nepravidelně, a některá přídavná jména jsou nestupňovatelná Některá přídavná jména se stupňují nepravidelně. dobrý - lepší - nejlepší dlouhý - delší - nejdelší malý - menší - nejmenší zlý - horší - nejhorší (má-li toto přídavné jméno význam úmyslného ubližování a škodění, je jeho druhý stupeň - zlejší, třetí stupeň - nejzlejší Anglická přídavná jména - Adjectives - Definice přídavných jmen: popisují nebo upravují podstatná jména. Na těchto stránkách najdete i další podrobnější články: Stupňování přídavných jmen, Jak správně seřadit přídavná jména, Silná přídavná jména, Absolutní přídavná jména Testy na přídavná jména

Slovní druhy, určování, přídavná jména, plnovýznamové, ohebné. Zjistíte-li při určování slovních druhů ve větě, že dané slovo lze ohýbat, tedy že je možné jej buď skloňovat, nebo časovat, pak jste učinili první krok k jeho určení - zařadili jste jej do skupiny ohebných slovních druhů. Mezi ohebné slovní druhy patří podstatná jména, přídavná. Prezentace slouží k vyvození nebo procvičení učiva o přídavných jménech. Žáci se seznámí s definicí a s druhy přídavných jmen, interaktivními odpověďmi odliší přídavná jména tvrdá a měkká. Procvičí určování různých vlastností / přídavných jmen k daným obrázkům / podstatným jménům Přídavná jména se přidávají, od toho jsou přídavná. Přidáváme ke k podstatným jménům, abychom popsali jejich vlastnosti. Přídavná. Přídavnější. Nejpřídavnější. Napiš větu, přidej špetku přídavných jmen a dej pozor, aby byla správně tvrdá, měkká i obojetná. Přídavná jména jsou slova, která vyjadřují vlastnosti podstatných jmen

Česká přídavná jména - Wikipedi

 1. Přídavná jména se dělí na krátká (mají jednu či dvě slabiky) a dlouhá (dvě a více slabik). Krátká přídavná jména stupňujeme pomocí koncovek-er a -est. Dlouhá přídavná jména stupňujeme opisem, tedy přidáním příslovcí more a most. Přídavná jména good a bad se stupňují nepravideln
 2. Článek, ve kterém se dozvíte, která přídavná jména mohou stát jak před podstatným jménem (OLD MEN) tak za sponovým slovesem (MEN ARE OLD), a která lze použít jen v jedné z těchto dvou pozic. Pokračování článku
 3. Přídavná jména. PŘÍDAVNÁ JMÉNA vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí. Ptáme se na ně otázkami JAKÝ? KTERÝ? ČÍ? další . Vyhledej v každém řádku tři přídavná jména, označ je kliknutím..
 4. Přídavná jména Co je to přídavné jméno? Vysoký, žlutou, černé a bratrův jsou přídavná jména. Jsou to slova, která popisují jiná lidi, věci nebo zvířata. (Říkají, jaká jsou, dodávají detail). Když odpovídáme na otázky, ve kterých jsou slova Jaký?, Který nebo Čí?, používáme přídavná jména
 5. Přídavná jména - určování rodu. Přídavná jména se v rodě shodují s podstatnými jmény, která rozvíjejí. Podstatná jména a tedy i přídavná jména mají jeden z těchto tří rodů: Střední rod, ženský rod a mužský rod. Podstatná jména mužského rodu jsou ještě rozdělena na životná a neživotná
 6. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube
 7. Ve většině českých slov se v kořeni slova píše -mě-. V kořeni slova se slabika -mně- píše pouze ve slovech příbuzných se zastaralým slovesem mnít, se slovy pomník a domnívat se - zapomněl, připomněl, vzpomněl, zapomnětlivý, pomněnka, domněnka, domnělý. Skupiny -mě-, -mně- se píší také při tvoření přídavných jmen 2. a 3. stupně a příslovcí.

Přídavná jména latinsky Adjektiva vyjadřují vlastnosti podstatných jmen.. Druhy: tvrdá; měkká; přivlastňovací; U přídavných jmen určujeme:. Rod: mužský ( nový dům ); ženský ( pěkná dívka ); střední ( červené jablko ); Číslo: jednotné ( nový dům ); množné ( nové domy ); Pád: Stejně jako u podstatných jmen. kdo, co? ( Nominativ PŘÍDAVNÁ JMÉNA PŘIVLASTŇOVACÍ vzory Béčko-Tc. Užívej si den, jak nejlépe umíš.. Přídavná jména přivlastňovací utvořená od jmen vlastních píšeme s velkým počátečním písmenem. ( Tomášův pes, Terezčino kotě) Pravopis i / í se píše : 1. vždy u jmen přídavných měkkých - sobí 2. u přídavných jmen tvrdých a přivlastňovacíc

Přídavná jména (adjektiva) - Slovní druh(y

 1. pád: rod mužský: rod ženský: rod střední: 1. j. č. otcův , matčin: otcova , matčina: otcovo , matčino: 2. otcova , matčina: otcovy , matčiny: otcova.
 2. Některá přídavná jména jsou utvořena ze sloves (běžet - běžící), z přídavných jmen se mohou tvořit příslovce (chytrý - chytře) nebo podstatná jména (barevný - barevnost). Přídavná jména mohou být zpodstatnělá (ve větě mají funkci podstatných jmen) - např
 3. Přídavná jména měkká - jsou jen ve tvaru složeném s dlouhou samohláskou v koncovce - mají v 1.pádě č.j. ve všech rodech koncovku -í (jarní květ, jarní květina, jarní kvítko) Přídavná jména přivlastňovací - v některých pádech jsou ve tvaru jmenném, v jiných pádech ve tvaru složené
 4. Přídavná jména označují vlastnosti podstatných jmen nebo jejich význam blíže určují a zpřesňují (neznámý člověk, sestřina želva). Určujeme u nich mluvnické kategorie: pád, číslo, rod, kromě nich ještě druh a vzor. Skloňují se a jsou plnovýznamovým slovním druhem. Ve větě plní nejčastěji funkci shodného přívlastku, příp.jmenné části přísudku
 5. Podstatná jména, definice, druhy. 9. Psaní velkých písmen u podstatných jmen - základní pravidla. 10. Psaní velkých písmen u podstatných jmen - pracovní list s řešením. 11. Vlastní jména osobní, místní a názvy svátků - skloňování. 12. Druhy vět podle postoje mluvčího. 13. Přídavná jména - pád, číslo, rod.
 6. -Přídavná jména začínající na T, E, A, Z (15)-Slovo letos je podstatné jméno nebo přídavné? (10)-Tátovy nebo tátovi (4)-Jak udělat ze slova Brandýs přídavné jméno? (2)-Přídavná jména v textu (4)-Běžet - utvořit přídavné jméno slovesné (2)-přídavne jméno ke slovu sníh (2)-Přídavná jména začínající na.

PŘÍDAVNÁ JMÉNA vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí. Ptáme se na ně otázkami JAKÝ? KTERÝ? ČÍ? Cipísek ležel v kolébce z dlabaného borového polena. Otec zavedl děti na velkou mýtinu plnou jahod. Mám přinést mrtvou a živou vodu, nevím, kde hledat. Z vajíček se vyklubala čtyři malá žlutá housátka.. Přídavná jména a příslovce stupňujeme, když potřebujeme porovnávat či vyjádřit různou míru a intenzitu vlastností, tedy že je něco větší než něco jiného, že je někdo nejhorší ze všech apod. Základní tvar přídavného jména / příslovce je označován jako 1. stupeň, např Přídavná jména neboli adjektiva jsou slovním druhem, který používáme pro popis charakteristik či vlastností podstatných jmen nebo pro roztřídění znaků, které podstatná jména definují. Adjektiva se s podstatnými jmény, která doprovázejí, shodují v rodě i čísle a obvykle jsou s nimi ve vztahu prostřednictvím funkce.

Učírna - Skloňování přídavných jme

Tato přídavná jména se tvoří v jednotném čísle příponou -ský (plzeňský), v množném čísle má přípona pro rod mužský životný podobu -ští (plzeňští obyvatelé). Při odvozování dochází mnohdy ke změnám v souhláskových skupinách: 1. zjednodušení -končí-li kořen na -c: Humpolec - humpolecký, humpolečt Přídavná jména (les adjectifs qualificatifs) charakterizují podstatná jména, tudíž je umisťuje hned vedle nich - buď před ně nebo za ně. Měli bychom je používat co nejvíce, jelikož obohacují ústní nebo písemný projev. Ve francouzštině závisí tvar přídavných jmen na rodu a čísle podstatného jména Prezentace na procvičování koncovek přídavných jmen přivlastňovacích. První příklad může být použit jako ukázka zápisu. Žáci píší do sešitu nebo na papír postupně po jednotlivých slovních spojeních, později po větách, doplní i, í, y, ý a zapíší rod a pád do závorky. Následuje okamžitá kontrola. Žáci si sami mohou dávat hodnotící hvězdičky nebo. přídavná jména, druhy přídavných jmen, vzory, 5. ročník, přídavná jména měkká, přídavná jména tvrdá: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály škol

Podstatná jména ( Substantiva ) 2. Přídavná jména ( Adjektiva) 3. Zájmena ( Pronomina) 4. Číslovky ( Numeralia) 5. Slovesa ( Verba) - časují se. Slova Neohebná - neskloňují se. 6. Příslovce ( Adverbia) 7. Předložky ( Prepozice) 8. Spojky ( Konjunkce) 9. Částice ( Partikule) 10. Citoslovce ( Interjekce Vytvoř 3. stupeň přídavného jména. Autor: www.jiridobry.c Poslechněte si podcast zdarma. Pro přehrání dalších podcastů se prosím registrujte.. Aplikace je ZDARMA. Váš email potřebujeme pouze k tomu, abychom vám mohli vybírat podcasty přesně na míru

Jméno: 1. Doplň I-Í, Y-Ý a správný tvar matčini - matčiny. Mánesov. obraz Dějová vs. účelová přídavná jména. Abychom v tom tedy měli jasno. U přídavných jmen, která vznikla odvozením od sloves s příponou -cí, musíme rozlišovat, co vlastně tato slova doopravdy vyjadřují, a zbytečně tak nechybovat v jejich psaní Přídavná jména se stupňují opisem pomocí příslovcí più (více) a meno (méně). V superlativu (3. stupni) přibírají určitý člen. Příklady: caro (drahý) - più caro (dražší) - il più caro (nejdražší) forte (silný) - meno forte (méně silný) - il meno forte (nejméně silný

Přídavná jména se podle svého významu dělí na jakostí, vztahová a přivlastňovací. Přídavná jména se řídí podstatnými jmény, s nimiž se shodují, tj. používají se ve stejném pádu, čísle a rodu, jako podstatné jméno, ke kterému se vztahují Přídavná jména a příslovce je možné stupňovat. Existují tři stupně: pozitiv (1. stupeň), komparativ (2. stupeň) a superlativ (3. stupeň). Ve druhém stupni (komparativu) přidáváme k přídavným jménům koncovku -er, ve třetím stupni (superlativu) stojí před přídavným jménem am a přídavné jméno má.

Tato stránka používá soubory cookies, prostřednictvím kterých uchovává informace ve vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek a bez jejich užití by stránku nebylo možné řádně zobrazit 2. stupeň tvoří přídavná jména připojením -er k základnímu stupni (schnell + er). 3. stupeň tvoří přídavná jména připojením -st nebo -est k základnímu tvaru (přídavná jména zakončená na -d, -s, -sch,-sk, -ß, -tl -x, -z, např. der netteste, der siißeste, der beriihmteste mají vkladné e (výjimka: der größte).U přídavných jmen zakončených na dvojhlásku. Přídavná jména Doporučit známému. Id: P4526 Autor: PUBLICOM Stupeň: ISCED 1 Ročník: 4. ročník Z.

Nejpoužívanější přídavná jména - Easy English - Angličtina

Tabulka Přídavná jména - ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ, 1. část, je dalším dílem ze série tabulek určených k výuce ruského jazyka. Tato pomůcka je vhodná jak pro žáky, kteří právě začínají se studiem tohoto cizího jazyka, tak pro pokročilé žáky, kteří si upevňují a prohlubují své vědomosti Přídavná jména zakončená na -a a některá další označující barvy jsou nesklonná: prima, lila, rosa, extra, orange, beige, oliv. Místo toho můžeme použít - farben, -farbig: ein beigefarbener Anzug, nebo ein Anzug in Beig TVRDÁ: MĚKKÁ: PŘIVLASTŇOVACÍ: mladý, -á, -é: jarní: otcův, -ova, -ovo matčin, -ina, -in Přídavná jména patří k ohebným slovním druhům. Kromě toho, že se skloňují, mohou vyjadřovat různou míru vlastnosti - stupňují se.. Schopnost stupňovat. Přídavná jména pojmenovávají vlastnosti podstatných jmen nebo zpřesňují jejich význam

Najdi přídavná jména Přídavná jména vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí nebo jevů označených podstatným jménem, nebo jejich význam jinak blíže určují s podstatnými jmény, k nimž patří Přídavná jména (adjetivos) Jak již bylo v úvodu řečeno, přídavná jména nám pomáhají udělit vlastnost jménům podstatným, nějak je odlišit, vymezit, apod. Stejně jako v češtině platí shoda v rodě a čísle. Pád se ve španělštině neurčuje Přídavná jména ve slovenském jazyce Přídavná jména všeobecně. Tak tady jsou slovenská přídavná jména. Opět je zde velká podobnost s češtinou. Budu samozřejmě ještě pracovat na přehlednosti. Rozdělení slovenských přídavných jme přídavná jména genitiv: přídavného jména přídavných jmen dativ: přídavným jménem přídavnými jmény akuzativ: přídavné jméno přídavná jména vokativ: přídavné jméno přídavná jména lokál: přídavném jméně / jménu přídavných jménech instrumentál: přídavným jménem přídavnými jmén Přídavná jména stojí zpravidla za podstatnými jmény. V některých případech je ovšem můžeme přesunout před podstatná jména, často tím dosáhneme určité významové změny. Někdy se naopak nacházejí pouze před substantivy

přídavná jména Sešity z této řady jsou výbornou pomůckou pro všechny, kteří si chtějí lépe procvičit vyjmenovaná slova, slovní druhy a přídavná jména. To jsou témata, která žáci obtížně zvládají Přídavná jména - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příklad a) 1. cvičení - opakujeme pravopis, podle podstatných jmen určíme rod, číslo a pád přídavných jmen b) 2. cvičení - poznáváme přídavná jména (u předložených slov určujeme jejich slovní druh) c) 3. cvičení - vyhledáme přídavné jméno a určíme jeho druh d) 4. cvičení - vyhledáme přídavné jméno a určíme jeho dru

Přídavná jména. Petr Kupka. Četl(a) jsem. Chci přečíst. 5.0 z 5 hvězdiček 1 hodnocení čtenářů Kniha Skladem 5+ ks; Doručení ZDARMA od 1699. Přídavná jména lze stupňovat ve třech stupních: . stupeň - pozitiv - základní stupeň (Pavel je vysoký. stupeň - komparativ - porovnává dva subjekty (Pavel je vyšší než Petr.)stupeň - superlativ - vymezuje jeden subjekt z celku (Pavel je nejvyšší ze třídy).Většina přídavných jmen se stupňuje pravidelně, některá (zpravidla ta nejběžněji užívaná. Objednávejte knihu Přídavná jména v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník

Název vzdělávacího materiálu: Přídavná jména, zájmena, číslovky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Mgr. Edita Binarová Přídavná jména, zájmena, číslovky Přídavná jména (adjektiva) Přídavná jména vyjadřují vlastnosti podstatných jmen nebo zpřesňují či jinak vymezují jejich význam Přídavná jména - 6. třída. Druhy přídavných jmen Odvozování přídavných jmen Jmenné tvary přídavných jmen Stupňování přídavných jmen Dotazník. Co máte z češtiny ve škole nejraději? jazykové rozbory (7%) četbu z čítanky (20%) online cvičení (41%) slohové práce. 1) rozlišíme přídavná jména přivlastňovací a patřící ke vzoru mladý nebo jarní. a) pokud odpovídají na otázku ČÍ?, pak jsou to přivlastňovací . b) pokud odpovídají na otázku JAKÝ?, patří ke vzoru mladý nebo jarní - vzor mladý má v 1. pádu koncovky pro tři rody -ý, -á, -é V tomto seznamu najdete 50 nejvíce používaných anglických přídavných jmen. Pokud se je zvládnete naučit, položili jste své angličtině dobré základy. Přídavná jména dodávají našemu vyjadřování větší přesnost. Na začátku nicméně není nutné jich zvládnout mnoho - už jen s těmito padesáti si dokážete poradit v celé řadě situací

Dumy.cz - sdílejme společně. Anotace: Pracovní list je určen k procvičování i opakování učiva českého jazyka - přídavná jména, tvoření přídavných jmen, druhy přídavných jmen, určování kategorií přídavných jmen, pravopis přídavných jmen přivlastňovacích, určování slovních druhů Zpodstatnělá přídavná jména (substantivizovaná adjektiva) vznikají z přídavných jmen tím, že k nim přidáme člen a píšeme je s velkým počátečním písmenem. Skloňujeme je podle pravidel skloňování přídavných jmen, tzn. přibírají ještě příslušnou koncovku Mám pocit Mezyzyhu, že jsme každý pochopili požadavek na pozitivnost jinak. Je to pochopitelné, protože otázka je postavená dost zmatečně, může Ti tedy moje odpověď připadat mimo mísu, ale mně ten úkol připadá formulovaný divně, tak jsem tam ta přídavná jména nasekal, jak mi to přišlo pod ruku

Video: Přídavná jména - přivlastňovac

PRAVIDLA - Psaní i/y a í/ý v koncovkách přídavných jme

2. video ze série slovních druhů. Naučíme vás poznat přídavná jména mezi ostatními slovními druhy Cvičení 62. Utvoř přídavná jména přivlastňovací. Půjčím si (Jirka) kolo. Čekali jsme u (Karel) mostu. V (Babička) údolí strávíme celý den. Opsal to ze (spolužák) sešitu. Na zídce sedělo (soused) kotě. (Věrka) svetr ležel na židli. Odnes to (Jitka) mamince. Od (Hus) upálení uplynulo mnoho let. Zkontrolovat Zkusit znov PŘÍDAVNÁ JMÉNA TVRDÁ přehled - vzory Béčko-Tc. Užívej si den, jak nejlépe umíš..

Seznam cvičen

Přídavná jména - Procvičování online - Umíme česk

- Cizí osobní jména se obvykle skloňují jako jiná podstatná jména podle svého rodu a zakončení(Kipling - pán, May - muž, Zola - předseda) - Slovanská jména, která jsou původem přídavná jména se skloňují jako česká přídavná jména(Čajkovskij - Čajkovského) Přídavná jména Přídavná jména , neboli latinsky adjektivum, je to ohebný slovní druh, který označuje vlastnosti a vztahy podstatných jmen ( tedy osob, zvířat a věcí) Přídavná jména, křížovka, Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY/Technická/Projekty EU pomoc@dumy.c Tímto způsobem se stupňují jednoslabičná přídavná jména a dvouslabičná zakončená na psanou nebo vyslovovanou samohlásku, dvojhlásku -OW, na -ER, -SOME, -LE, nebo přídavná jména s přízvukem na koncové slabice. - Ve druhém stupni se k přídavnému jménu připojí koncovka -ER

Vyučování - Čtenářská gramotnost - Různé pohledy - různá

Přídavná jména :: Čeština v KP

Tabulky Lamino: Přídavná jména - Kupka, Petr; kolektiv ; Přehledně zpracované a bohatě ilustrované téma přídavných jmen. Obsahuje vzory přídavných jmen, pravopis koncovek, druhy přídavných jmen, stupňování. Vhodné i pro dyslektiky Podstatná a přídavná jména Posted on 6.11.2008 by Augi Podíváme na většinu důležitých věcí okolo podstatných ( substantiu ) a přídavných ( adjectiu ) jmen, tedy ukážeme jak tvořit ženský rod, jak tvořit množné číslo a jaké používáme členy Při vyplňování cvičení si dávejte pozor, aby vámi vepsaná německá přídavná jména měla správnou koncovku, vzhledem k rodu a pádu podstatného jména, k němuž se vztahují! Toto cvičení vám pomůže rozvinout a upevnit vaši aktivní znalost německých přídavných jmen a jejich koncovek

Tvrdé a měkké souhlásky - RYBIČKYSkupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - dominoPádové otázky - pády - výzdoba třídy, skládání

Přídavná jména - úvod - Moje čeština - Čeština na

polévku jsem nejedl už dlouho. Přes plot se naklánějí větve sousedov. 2. Přídavná jména měkká mají v 1.p.č.j. ve všech rodech stejnou koncovku: -í (jarní vítr, jarní noc, jarní počasí) 3. Přídavná jména přivlastňovací se tvoří od podstatných jmen označujích osoby (Petrův slib) nebo od vlastních jmen zvířat (Brokova bouda) Přídavná jména adjektiva. Přídavná jména (z lat. adjektiva, lat. jedn. č. adjektivum) jsou v pořádí druhým (2.) ohebným slovním druhem, stejně jako podstatná jména, zájmena, číslovky a slovesa. Označují vlastnost nebo vztah podstatných jmen, které rozvíjejí. Ve větách má přídavné jméno nejčastěji podobu.

Němčina pro samouky mit Jitka 20: Skloňování přídavnýchKřížovka – oblečení – Angličtina online zdarmaČeský jazyk

vypiš všechna přídavná jména. V lednu silný led, v květnu bujný med. Studený prosinec -brzké jaro. V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá. Oblékají-li si zajíci hustý kožíšek a mají-li mnoho sádla, bude tuhá zima Únor bílý -pole sílí Skloňování - přídavná jména rod rod je stejný jako u podstatného jména, ke kterému patří. Přídavná jména jako např. beautiful (krásný), nice (milý), blue (modrý) charakterizují podstatná jména. (Podstatná jména jsou jednak názvy míst, osob, věcí atd., jednak samostatné názvy pro vlastnosti, děje a vztahy atd.) Pro srovnávání vlastností podstatných jmen používáme stupňování

 • Svépomocné skupiny poruchy příjmu potravy.
 • Jak vytvořit týdenní plán v mš.
 • Microsoft planner desktop.
 • Kimber eastwood.
 • Philips čistič podlah.
 • Bulimie blog.
 • Poměr obvodu pasu a hýždí.
 • Slunečníky na balkon.
 • Rebarborový koláč s kokosem.
 • Dřevěné hračky na zeď.
 • Obrázky kvíz nápověda.
 • Vikingové 5 série online zdarma.
 • Superionherbs tabulka.
 • Vtipná rohožka.
 • Kde spí muž a kde žena.
 • Fialove tapety.
 • Istanbul.
 • Agávovité.
 • Kreslime s malymi detmi.
 • Brazilská doga.
 • Darth vader episode 2.
 • Staronová synagoga vstupné.
 • Test pepino spolehlivost.
 • Lamotrigine.
 • Mobilní autosklo plzeň.
 • Expedice kilimanjaro.
 • Dětská helma abus.
 • Mallorca počasí prosinec.
 • Angličtina ve farmacii.
 • Damske veci.
 • Jehličnaté stromy na zahradu.
 • Léčebna dlouhodobě nemocných roudnice nad labem.
 • Magnetic gun.
 • Excel proměnná v adrese buňky.
 • James harden instagram.
 • Bmw 320d e90 poruchy.
 • Pletací příze merino.
 • Jak se oblékat.
 • Pokladka kaminkoveho koberce.
 • Černý medvěd pivovar.
 • Město stalingrad.